Algemene voorwaarden

Contract
Een cursusovereenkomst komt tot stand met een schriftelijk contract.
Student ontvangt een contract in tweevoud voor elk studiejaar en voor elke cursus waarvoor hij/zij zich inschrijft. Een exemplaar van dit contract dient door student ondertekend retour gezonden te worden. Tevens dient de aanbetaling te worden overgemaakt. Inschrijving is pas compleet wanneer wij zowel het contract als de aanbetaling hebben ontvangen. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Na ontvangst sturen wij zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging (tijdens vakanties kan dit langer duren).

Wachtlijst
Mocht de cursus of de groep waarvoor student zich heeft ingeschreven reeds vol zijn, dan wordt student op de wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvangt student bericht. Vóór aanvang van de cursus laten wij weten of student alsnog geplaatst kan worden. Mocht er bij aanvang van de cursus geen plaats meer zijn, dan storten wij binnen 30 dagen de betaling terug.

Betaling ineens
De aanbetaling dient uiterlijk vóór 1 juni 2023 te zijn betaald.
Voor studiejaren bedraagt de aanbetaling € 500,-.
Voor cursussen bedraagt de aanbetaling € 150,-.
Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 juni 2023 te zijn betaald.

Betaling in termijnen
Student is het volledige cursusgeld verschuldigd wanneer hij/zij in termijnen betaalt.
Voor betaling in termijnen dient de aanbetaling uiterlijk vóór 1 juni 2023 te zijn betaald.
Voor studiejaren bedraagt de aanbetaling € 500,-
Voor cursussen bedraagt de aanbetaling € 150,-
Voor studiejaren dient het resterende bedrag in 6 opeenvolgende maandelijkse termijnen volgens automatische incasso te worden voldaan, de eerste termijn 1 juli 2023 en de laatste 1 december 2023.
Ook cursussen kunnen betaald worden in 6 termijnen volgens automatische incasso. De eerste termijn 1 juli 2023 en de laatste 1 december 2023.
Student dient gelijktijdig met het contract het bijbehorende machtigingsformulier ingevuld en ondertekend in te zenden. Het machtigingsformulier is verkrijgbaar bij ons secretariaat.

Overige studiekosten
Alle studiekosten zijn inclusief aanbetaling en kosten voor themaweekends in het studiejaar Didactische vorming, Chakravidya en specialisatiejaar Chakrapsychologie. Lesmateriaal is tevens inbegrepen, met uitzondering van het lesboek voor Anatomie en yoga. Literatuur die tijdens de cursussen wordt geadviseerd naast het uitgereikte lesmateriaal is niet inbegrepen. Studenten zijn niet verplicht deze aan te schaffen.

Bij niet voldoen aan de betaling
Wanneer student niet voldoet aan de betalingsverplichting zoals beschreven in het contract en in de algemene voorwaarden, wordt twee maal een betalingsherinnering gestuurd.
Wanneer 15 dagen na het versturen van de tweede herinnering nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Herroeping/Annulering
Na totstandkoming van het contract geldt een herroepingstermijn van veertien dagen waarbinnen student de overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden. De opleiding mag informeren naar de reden van ontbinding zonder dat student verplicht is die te geven.
De herroepingstermijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Als student gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de opleiding.
Als student gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht, worden alle overeenkomsten waarop de herroeping betrekking heeft van rechtswege ontbonden.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij student.

Student draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij/zij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij/zij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de opleiding heeft nagelaten deze verklaring van student te bevestigen.

De opleiding vergoedt alle betalingen van student binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de student haar de herroeping meldt.
De opleiding gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als student heeft gebruikt, tenzij student instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor student.
Na het verstrijken van de herroepingstermijn blijft student het volledige lesgeld verschuldigd, ook als het studiejaar/de cursus na die termijn alsnog wordt geannuleerd of voortijdig wordt afgebroken. Dit geldt ook voor evt. nog verschuldigde termijnbetalingen.
Wanneer annulering voor het studiejaar/de cursus echter geschiedt vóór 1 juli 2023 worden zowel de aanbetaling als het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na 1 juli wordt geen restitutie verleend.
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.
Mocht er sprake zijn van restitutie van cursusgeld, dan doen wij dit binnen 30 dagen.
Bij te weinig inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de cursus af te gelasten. In dat geval restitueren wij uiteraard de betaling binnen 30 dagen na afgelasting.

Rekeningnummer
Betalingen gaan uitsluitend per bank. Het rekeningnummer van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte is NL26 ABNA 0499 3896 54. Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC-code nodig: ABNANL2A. Bij betaling gaarne altijd naam van student en studieonderdeel vermelden.

Presentie en online
1. Student moet minimaal 85% van de lestijd aanwezig zijn geweest om het studiejaar of de cursus te mogen afronden en het certificaat te kunnen behalen. Dat betekent dat student max. 3 lesdagen per studiejaar mag missen, of 1 lesdag van een cursus. Een themaweekend geldt als 3 lesdagen.
2. De Saswitha Opleiding kan ervoor kiezen om lessen online aan te bieden via een digitaal videocommunicatiesysteem. In dat geval zijn de voorwaarden van de aanbieder van het digitale videocommunicatiesysteem eveneens van toepassing op student. Student is er zelf verantwoordelijk voor dat het gebruik van de dienst door hem of haar in overeenstemming is met de eigen wensen met betrekking tot privacy e.d.

Examens en herexamens
Student kan alleen examens afleggen wanneer hij/zij voldoende aanwezig is geweest.
Student dient het schriftelijk examen binnen de gestelde termijn in te leveren.
Bij een onvoldoende beoordeling van het schriftelijk examen of van het praktijkexamen zal naar het oordeel van de docent en/of de examencommissie worden besloten tot:
a. het opnieuw afleggen van het praktijkexamen (max. 1x);
b. het opnieuw maken van het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit, of het doen van een herexamen.

ad a. Voor het opnieuw afleggen van het praktijkexamen worden geen kosten berekend.
ad b. Wanneer besloten wordt tot het opnieuw maken van het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit zal deze na inlevering door de docent worden beoordeeld en met de student besproken. Hieraan zijn voor de student geen kosten verbonden.

Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan is de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte niet verplicht het certificaat of het diploma uit te reiken.

Roosterwijzigingen
De Saswitha Opleiding behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van een docent of calamiteiten, de lessen online aan te bieden of voor vervanging te zorgen of de lesdag(en) te verplaatsen naar een andere datum. De opleiding is niet aansprakelijk voor eventueel ongemak of schade die voor student hieruit voortvloeit.

Overmacht
1. Indien de Saswitha Opleiding door overmacht is verhinderd aan de verplichtingen te voldoen, kan zij nog studiejaren en cursussen, zowel voor als na aanvang daarvan, uitstellen, opschorten of annuleren, afhankelijk van de oorzaak en gevolgen van de overmacht.
2. Van overmacht aan onze kant is sprake, indien na het sluiten van de overeenkomst wij verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, pandemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij voor onze prestaties afhankelijk zijn, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.

Auteursrecht
Niets uit het gesproken en geschreven lesmateriaal mag op enigerlei wijze worden opgenomen, gekopieerd, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte.

Aansprakelijkheid
De Saswitha Opleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan studenten of derden, ontstaan in verband met een cursus, schade uit diefstal en evt. gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft.

Vertrouwelijkheidsverklaring
De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en al haar medewerkers en docenten verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en overige informatie.