Algemene voorwaarden

Contract
Student ontvangt een contract in tweevoud voor elk studiejaar en voor elke cursus waarvoor hij/zij zich inschrijft. Een exemplaar van dit contract dient door student ondertekend retour gezonden te worden. Tevens dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt. Inschrijving is pas compleet wanneer wij zowel het contract als het inschrijfgeld hebben ontvangen. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Na ontvangst sturen wij zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging (tijdens vakanties kan dit langer duren).
Het contract voor het Basisjaar ontvangt student direct bij toelating tot de opleiding.
Basisjaarstudenten en studenten Didactische vorming die het cursusjaar met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen het contract voor het volgend studiejaar op hun voorlaatste lesdag of krijgen het thuisgestuurd.

Wachtlijst
Mocht de cursus of de groep waarvoor student zich heeft ingeschreven reeds vol zijn, dan wordt student op de wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvangt student bericht. Vóór aanvang van de cursus laten wij weten of student alsnog geplaatst kan worden. Mocht er bij aanvang van de cursus geen plaats meer zijn, dan storten wij binnen 30 dagen de betaling terug.

Betaling ineens
Bij betaling ineens krijgt student korting op het cursusgeld indien vóór de uiterste betaaldatum van betreffende cursus is betaald. Zie voor de actuele bedragen Studiekosten op de website.
Inschrijfgeld dient vóór 1 juli van het studiejaar te zijn voldaan voor cursussen die tussen eind augustus en begin oktober starten. Voor cursussen die in januari starten dient het inschrijfgeld te zijn voldaan vóór 1 november voorafgaand aan de cursus.
Voor cursusjaren (basisjaren en specialisatiejaren) bedraagt het inschrijfgeld € 250,-
Voor cursussen bedraagt het inschrijfgeld € 75,-
Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 augustus van het studiejaar te zijn betaald voor cursussen die tussen eind augustus en begin oktober starten. Voor cursussen die in januari starten dient het resterende bedrag te zijn voldaan vóór 1 januari voorafgaand aan de cursus.

Betaling in termijnen
Student is het volledige cursusgeld verschuldigd wanneer hij/zij in termijnen betaalt. Student is het volledige cursusgeld verschuldigd wanneer de datum voor betaling ineens is overschreden.
Voor betaling in termijnen dient het inschrijfgeld vóór 1 juli van het studiejaar te zijn voldaan voor cursussen die tussen eind augustus en begin oktober starten. Voor cursussen die in januari starten dient het inschrijfgeld te zijn voldaan vóór 1 november voorafgaand aan de cursus.
Voor cursusjaren (basisjaren en specialisatiejaren) bedraagt het inschrijfgeld € 250,-
Voor cursussen bedraagt het inschrijfgeld € 75,-
Voor cursusjaren (basisjaren en specialisatiejaren) dient het resterende bedrag in 9 opeenvolgende maandelijkse termijnen volgens automatische incasso te worden voldaan, de eerste termijn eind september en de laatste eind mei. Zie voor de actuele bedragen van de termijnen Studiekosten op de website.
Cursussen kunnen betaald worden in 4 termijnen, ook volgens automatische incasso. De eerste termijn eind september en de laatste eind december, resp. eind januari en de laatste eind april.
Student dient met het contract met bijbehorend machtigingsformulier in te vullen en mee te zenden.

Overige studiekosten
Alle studiekosten zijn inclusief inschrijfgeld en accommodatiekosten voor themaweekends in het eerste, tweede, derde basisjaar en specialisatiejaar Chakrapsychologie. Lesmateriaal is tevens inbegrepen, met uitzondering van het lesboek voor Anatomie/Fysiologie en de teken- en verfmaterialen voor Mantra/Yantra. Literatuur die tijdens de cursussen wordt geadviseerd naast het uitgereikte lesmateriaal is niet inbegrepen. Studenten zijn niet verplicht deze aan te schaffen.

Bij niet voldoen aan de betaling
Wanneer student niet voldoet aan de betalingsverplichting zoals beschreven in het contract en in de algemene voorwaarden, wordt twee maal een betalingsherinnering gestuurd.
Wanneer 15 dagen na het versturen van de tweede herinnering nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Annulering
Na ondertekening van het contract geldt een bedenktermijn van veertien dagen.
Daarna blijft student het volledige lesgeld verschuldigd, ook als de opleiding voortijdig wordt afgebroken of uitgesteld. Dit geldt ook voor evt. nog verschuldigde termijnbetalingen.
Wanneer de annulering echter geschiedt vóór 1 augustus voorafgaand aan de cursus die tussen eind augustus en begin oktober start of vóór 1 december die in januari start worden zowel het inschrijfgeld als het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na aanvang van de cursus wordt geen restitutie verleend.
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.
Mocht er sprake zijn van restitutie van cursusgeld, dan doen wij dit binnen 30 dagen.
Bij te weinig inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de cursus af te gelasten. In dat geval restitueren wij uiteraard de betaling binnen 30 dagen na afgelasting.

Inschrijven bijscholingen en workshops
Na aanmelding ontvangt student een inschrijfformulier voor de betreffende bijscholing of workshop. Dit inschrijfformulier dient ondertekend retour gezonden te worden. Tevens dient het cursusgeld te worden overgemaakt. Betaling van de bijscholing/workshop dient uiterlijk 2 weken vóór de aanvangsdatum van de bijscholing/workshop door ons ontvangen te zijn.
Inschrijving is pas compleet wanneer wij zowel het contract als het inschrijfgeld hebben ontvangen. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Na ontvangst sturen wij zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging (tijdens vakanties kan dit langer duren).
Mocht de bijscholing of workshop waarvoor student zich heeft ingeschreven reeds vol zijn, dan wordt student op de wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvangt student bericht. Vóór aanvang van de cursus laten wij weten of student alsnog geplaatst kan worden. Mocht er bij aanvang van de cursus geen plaats meer zijn, dan storten wij binnen 30 dagen, de betaling terug.
Bij annulering van de bijscholing/workshop na de sluitingsdatum blijft student het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.
Bij te weinig inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de bijscholing of workshop af te gelasten. In dat geval restitueren wij uiteraard de betaling.

Rekeningnummer
Betalingen gaan uitsluitend per bank. Het rekeningnummer van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte is NL26 ABNA 0499 3896 54. Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC-code nodig: ABNANL2A. Bij betaling gaarne altijd naam van de student, studieonderdeel en registratienummer (indien bekend) vermelden.

Presentie en inhalen
De student moet minimaal 85% van de lestijd aanwezig zijn geweest om het studiejaar of de cursus te mogen afronden en het certificaat te kunnen behalen. Dat betekent dat student max. 3 lesdagen per basis-/specialisatiejaar mag missen, of 1 lesdag van een cursus.
Inhalen van gemiste lessen is mogelijk in een parallelgroep of de eerstvolgende keer dat deze les wordt gegeven. Inhalen kan alleen als er plaats is in de betreffende cursus. Het maximum aantal lessen dat kosteloos mag worden ingehaald is 4 voor basisjaren en specialisatiejaren; voor cursussen maximaal 2. Meer lessen inhalen is mogelijk, deze worden berekend als losse lesdagen.

Toetsen, examens en herexamens
Student kan alleen toetsen of examens afleggen wanneer hij/zij voldoende aanwezig is geweest.
Student dient de schriftelijke toets of het schriftelijk examen binnen de gestelde termijn ingeleverd te hebben om deze te kunnen nabespreken en afronden vóór het einde van het studiejaar. Bij overschrijding van die datum kan de docent besluiten om de afronding tot het volgend studiejaar uit te stellen.
Bij een onvoldoende beoordeling van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of van de praktijktoets/het praktijkexamen zal naar het oordeel van de docent en/of de examencommissie worden besloten tot:
a. het opnieuw afleggen van de praktijktoets of het praktijkexamen
b. het opnieuw maken van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit, of het doen van een herexamen
c. het opnieuw volgen van enkele onderdelen van het studiejaar/de cursus en het opnieuw maken van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit, of het doen van een herexamen
d. het opnieuw volgen van het gehele studiejaar/de cursus en het opnieuw maken van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit, of het doen van een herexamen

ad a. Voor het opnieuw afleggen van de praktijktoets of het praktijkexamen worden geen kosten berekend. Student kan extra begeleiding krijgen van een van de docenten ter voorbereiding op de herkansing.
ad b. Wanneer besloten wordt tot het opnieuw maken van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit, of tot het maken van een herexamen, zal deze na inlevering door de docent worden beoordeeld en met de student besproken. Hieraan zijn voor de student geen kosten verbonden.
ad c. Wanneer besloten wordt tot het opnieuw volgen van enkele onderdelen van het studiejaar/de cursus en het opnieuw maken van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit, zal deze na inlevering door de docent worden beoordeeld en met de student besproken. De kosten van deze lessen worden per lesdag berekend.
ad d. Wanneer wordt geadviseerd om de cursus in zijn geheel opnieuw te volgen, zal aan het einde daarvan de schriftelijke toets of het schriftelijk examen opnieuw worden gemaakt en/of de praktijktoets/het praktijkexamen. Deze wordt door de docent beoordeeld en met de student besproken. Voor het opnieuw volgen van het studiejaar/de cursus is het cursusgeld van het dan geldende studiejaar verschuldigd exclusief het inschrijfgeld.
Eventueel kan besloten worden tot a in combinatie met b of c.
Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan is de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte niet verplicht het certificaat of het diploma uit te reiken.

Roosterwijzigingen
De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van een docent of calamiteiten, en indien er niet voor vervanging gezorgd kan worden, de lesdag(en) te verplaatsen naar een andere datum. De opleiding is niet aansprakelijk voor eventueel ongemak of schade die voor de student hieruit voortvloeit.

Auteursrecht
Niets uit het gesproken en geschreven lesmateriaal mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte.

Aansprakelijkheid
De opleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan studenten of derden, ontstaan in verband met een cursus, schade uit diefstal en evt. gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft.

Vertrouwelijkheidsverklaring
De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en al haar medewerkers en docenten verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en overige informatie welke worden ontvangen van studenten in het kader van de opleiding tot yogadocent, cursussen en workshops die door de opleiding worden aangeboden.
De ontvangen informatie en gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in de mate dat zij noodzakelijk zijn voor de realisatie van de opleiding.

Klachtenregeling
Voor eventuele klachten heeft de opleiding een klachtenregeling en een klachtencommissie. Zie hiervoor de Klachtenregeling.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.