Algemene voorwaarden

Contract
Een cursusovereenkomst komt, naar keuze van de student, tot stand met een schriftelijk contract of via inschrijving op de website van de opleiding. Als datum van totstandkoming geldt respectievelijk de datum van ondertekening c.q. de datum van afronding van de inschrijving via de website.
Schriftelijk
Student ontvangt een contract in tweevoud voor elk studiejaar en voor elke cursus waarvoor hij/zij zich inschrijft. Een exemplaar van dit contract dient door student ondertekend retour gezonden te worden. Tevens dient het inschrijfgeld te worden overgemaakt. Inschrijving is pas compleet wanneer wij zowel het contract als het inschrijfgeld hebben ontvangen. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Na ontvangst sturen wij zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging (tijdens vakanties kan dit langer duren).
Het contract voor het Basisjaar ontvangt student direct bij toelating tot de opleiding.
Studenten van het Basisjaar en Didactische vorming die het cursusjaar met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen het contract voor het volgend studiejaar op hun voorlaatste lesdag of krijgen het thuisgestuurd.
Digitaal
De inschrijving van een via de website tot stand gekomen contract is pas definitief wanneer wij zowel het digitale contract als het inschrijfgeld en evt. het machtigingsformulier voor automatische afschrijvingen hebben ontvangen. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Na ontvangst van zowel het digitale contract als het inschrijfgeld sturen wij zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging (tijdens vakanties kan dit langer duren). Voor elk volgend studiejaar of volgende cursus dient met een nieuw schriftelijk of digitaal contract te worden aangemeld.

Wachtlijst
Mocht de cursus of de groep waarvoor student zich heeft ingeschreven reeds vol zijn, dan wordt student op de wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvangt student bericht. Vóór aanvang van de cursus laten wij weten of student alsnog geplaatst kan worden. Mocht er bij aanvang van de cursus geen plaats meer zijn, dan storten wij binnen 30 dagen de betaling terug.

Betaling ineens
Inschrijfgeld dient vóór 1 juli van het studiejaar te zijn voldaan voor cursussen die tussen eind augustus en begin oktober starten. Voor cursussen die in januari starten dient het inschrijfgeld te zijn voldaan vóór 1 november voorafgaand aan de cursus.
Voor cursusjaren (basisjaren en specialisatiejaren) bedraagt het inschrijfgeld € 250,-
Voor cursussen bedraagt het inschrijfgeld € 75,-
Het resterende bedrag dient uiterlijk 1 juli van het studiejaar te zijn betaald voor cursussen die tussen eind augustus en begin oktober starten. Voor cursussen die in januari starten dient het resterende bedrag te zijn voldaan vóór 1 november voorafgaand aan de cursus.

Betaling in termijnen
Student is het volledige cursusgeld verschuldigd wanneer hij/zij in termijnen betaalt. Student is het volledige cursusgeld verschuldigd wanneer de datum voor betaling ineens is overschreden.
Voor betaling in termijnen dient het inschrijfgeld vóór 1 juli van het studiejaar te zijn voldaan voor cursussen die tussen eind augustus en begin oktober starten. Voor cursussen die in januari starten dient het inschrijfgeld te zijn voldaan vóór 1 november voorafgaand aan de cursus.
Voor cursusjaren (basisjaren en specialisatiejaren) bedraagt het inschrijfgeld € 250,-
Voor cursussen bedraagt het inschrijfgeld € 75,-
Voor cursusjaren (basisjaren en specialisatiejaren) dient het resterende bedrag in 9 opeenvolgende maandelijkse termijnen volgens automatische incasso te worden voldaan, de eerste termijn eind september en de laatste eind mei. Zie voor de actuele bedragen van de termijnen Studiekosten op de website.
Cursussen kunnen betaald worden in 4 termijnen, ook volgens automatische incasso. De eerste termijn eind september en de laatste eind december, resp. eind januari en de laatste eind april.
Student dient gelijktijdig met het contract met bijbehorend machtigingsformulier ingevuld en ondertekend in te zenden. Het machtigingsformulier is verkrijgbaar bij ons secretariaat.

Overige studiekosten
Alle studiekosten zijn inclusief inschrijfgeld en kosten voor themaweekends in het Basisjaar, Didactische vorming, Chakravidya en specialisatiejaar Chakrapsychologie. Lesmateriaal is tevens inbegrepen, met uitzondering van het lesboek voor Anatomie en yoga. Literatuur die tijdens de cursussen wordt geadviseerd naast het uitgereikte lesmateriaal is niet inbegrepen. Studenten zijn niet verplicht deze aan te schaffen.

Bij niet voldoen aan de betaling
Wanneer student niet voldoet aan de betalingsverplichting zoals beschreven in het contract en in de algemene voorwaarden, wordt twee maal een betalingsherinnering gestuurd.
Wanneer 15 dagen na het versturen van de tweede herinnering nog niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau.

Herroeping/Annulering
Na totstandkoming van het contract geldt een herroepingstermijn van veertien dagen waarbinnen student de overeenkomst zonder opgave van redenen kan ontbinden. De opleiding mag informeren naar de reden van ontbinding zonder dat de student verplicht is die te geven.
De herroepingstermijn gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Als de student gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan de opleiding,
Als de student gebruikmaakt van zijn/haar herroepingsrecht, worden alle overeenkomsten waarop de herroeping betrekking heeft van rechtswege ontbonden.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de student.
De student draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de opleiding heeft nagelaten deze verklaring van de student te bevestigen.
De opleiding vergoedt alle betalingen van de student binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de student haar de herroeping meldt.
De opleiding gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de student heeft gebruikt, tenzij de student instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de student.

Na het verstrijken van de herroepingstermijn blijft student het volledige lesgeld verschuldigd, ook als de opleiding na die termijn alsnog wordt geannuleerd of voortijdig wordt afgebroken of uitgesteld. Dit geldt ook voor evt. nog verschuldigde termijnbetalingen.
Wanneer de annulering echter geschiedt vóór 1 augustus voorafgaand aan de cursus die tussen eind augustus en begin oktober start of vóór 1 december die in januari start worden zowel het inschrijfgeld als het cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering na aanvang van de cursus wordt geen restitutie verleend.
Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden.
Mocht er sprake zijn van restitutie van cursusgeld, dan doen wij dit binnen 30 dagen.

Bij te weinig inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de cursus af te gelasten. In dat geval restitueren wij uiteraard de betaling binnen 30 dagen na afgelasting.

Inschrijven bijscholingen en workshops
Na aanmelding ontvangt student een inschrijfformulier voor de betreffende bijscholing of workshop. Dit inschrijfformulier dient ingevuld en ondertekend retour gezonden te worden. Tevens dient het cursusgeld te worden overgemaakt.
Via de website is digitale inschrijving voor een bijscholing of workshop mogelijk.
Na inschrijving dient het cursusgeld te worden overgemaakt. Betaling van de bijscholing/workshop dient uiterlijk 2 weken vóór de aanvangsdatum van de bijscholing/workshop door ons ontvangen te zijn.
Inschrijving is pas compleet wanneer wij zowel het contract als het inschrijfgeld hebben ontvangen. Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst. Na ontvangst sturen wij zo snel mogelijk een inschrijfbevestiging (tijdens vakanties kan dit langer duren).
Mocht de bijscholing of workshop waarvoor student zich heeft ingeschreven reeds vol zijn, dan wordt student op de wachtlijst geplaatst. Hiervan ontvangt student bericht. Vóór aanvang van de cursus laten wij weten of student alsnog geplaatst kan worden.
Mocht er bij aanvang van de cursus geen plaats meer zijn dan storten wij binnen 30 dagen de betaling terug.
Bij annulering van de bijscholing/workshop na de sluitingsdatum blijft student het volledige bedrag verschuldigd en vindt geen restitutie plaats.
Bij te weinig inschrijvingen behouden wij ons het recht voor de bijscholing of workshop af te gelasten. In dat geval restitueren wij uiteraard de betaling.

Rekeningnummer
Betalingen gaan uitsluitend per bank. Het rekeningnummer van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte is NL26 ABNA 0499 3896 54. Voor betalingen vanuit het buitenland is de BIC-code nodig: ABNANL2A. Bij betaling gaarne altijd naam van de student en studieonderdeel vermelden.

Presentie en online
1. De student moet minimaal 85% van de lestijd aanwezig zijn geweest om het studiejaar of de cursus te mogen afronden en het certificaat te kunnen behalen. Dat betekent dat student max. 3 lesdagen per basis-/specialisatiejaar mag missen, of 1 lesdag van een cursus. Een themaweekend geldt als 3 lesdagen.
2. De Saswitha Opleiding kan ervoor kiezen om lessen, cursussen, bijscholingen en workshops online aan te bieden via een digitaal videocommunicatiesysteem. In dat geval zijn de voorwaarden van de aanbieder van het digitale videocommunicatiesysteem eveneens van toepassing op de student. De student is er zelf verantwoordelijk voor dat het gebruik van de dienst door hem of haar in overeenstemming is met de eigen wensen met betrekking tot privacy e.d.

Toetsen, examens en herexamens
Student kan alleen toetsen of examens afleggen wanneer hij/zij voldoende aanwezig is geweest.
Student dient de schriftelijke toets of het schriftelijk examen binnen de gestelde termijn ingeleverd te hebben om deze te kunnen nabespreken en afronden vóór het einde van het studiejaar. Bij overschrijding van die datum kan de docent besluiten om de afronding tot het volgend studiejaar uit te stellen.
Bij een onvoldoende beoordeling van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of van de praktijktoets/het praktijkexamen zal naar het oordeel van de docent en/of de examencommissie worden besloten tot:
a. het opnieuw afleggen van de praktijktoets of het praktijkexamen;
b. het opnieuw maken van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit, of het doen van een herexamen.

ad a. Voor het opnieuw afleggen van de praktijktoets of het praktijkexamen worden geen kosten berekend. Student kan extra begeleiding krijgen van een van de docenten ter voorbereiding op de herkansing.
ad b. Wanneer besloten wordt tot het opnieuw maken van de schriftelijke toets, het schriftelijk examen of enkele onderdelen daaruit, of tot het maken van een herexamen, zal deze na inlevering door de docent worden beoordeeld en met de student besproken. Hieraan zijn voor de student geen kosten verbonden.

Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan is de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte niet verplicht het certificaat of het diploma uit te reiken.

Roosterwijzigingen
De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte behoudt zich het recht voor om in geval van ziekte van een docent of calamiteiten, de lessen online aan te bieden of voor vervanging te zorgen of de lesdag(en) te verplaatsen naar een andere datum. De opleiding is niet aansprakelijk voor eventueel ongemak of schade die voor de student hieruit voortvloeit.

Overmacht
1. Indien de Saswitha Opleiding door overmacht is verhinderd aan de verplichtingen te voldoen, kan zij nog cursussen, workshops en bijscholingen zowel voor als na aanvang daarvan, uitstellen, opschorten of annuleren, afhankelijk van de oorzaak en gevolgen van de overmacht.
2. Van overmacht aan onze kant is sprake, indien na het sluiten van de overeenkomst wij verhinderd worden aan onze verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, pandemie, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij voor onze prestaties afhankelijk zijn, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan.

Auteursrecht
Niets uit het gesproken en geschreven lesmateriaal mag op enigerlei wijze worden gekopieerd, openbaar gemaakt of vermenigvuldigd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte.

Aansprakelijkheid
De opleiding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan studenten of derden, ontstaan in verband met een cursus, schade uit diefstal en evt. gevolgschade tenzij de wet anders voorschrijft.

Vertrouwelijkheidsverklaring
De Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en al haar medewerkers en docenten verplichten zich om vertrouwelijk om te gaan met persoonsgegevens en overige informatie.

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.