Algemene voorwaarden abonnement Saswitha Yoga Online

 

 1. Toepasselijkheid
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte, hierna Saswitha Opleiding genoemd, en iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, hier verder abonnee genoemd, die gebruik maakt van één van de abonnementen van Saswitha Yoga Online.
 • De Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden.
 • De abonnee van Saswitha Yoga Online verklaart zich bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden door middel van het aanvinken van het daarvoor bestemde blokje bij het bestelproces.

 

 1. De overeenkomst
 • Een overeenkomst tussen Saswitha Opleiding en de abonnee van Saswitha Yoga Online, komt tot stand door de aanschaf van het maandabonnement of het seizoensabonnement van Saswitha Yoga Online via de webshop van Saswitha Opleiding en de acceptatie daarvan door Saswitha Opleiding.
 • Saswitha Opleiding is gerechtigd zonder opgaaf van reden een bestelling en/of opdracht te weigeren. Ook na aanvaarding van een abonnement als bedoeld in artikel 2.1 is Saswitha Opleiding gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Saswitha Opleiding niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de abonnee al vooruitbetaalde.

 

 1. Uitvoering overeenkomst
 • De overeenkomsten worden door Saswitha Opleiding uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen. DE abonnee ontvangt:
 1. elke week 1 video met een complete yogales incl. ontspanning (ca. 1 uur)
 2. elke week 1 video van een serie yoga-oefeningen (ca. 30 min.)
 3. elke week 1 audio van een begeleide ontspanning of meditatie
 4. elke maand 1 opname van een lezing Yoga en wijsbegeerte

 

 1. Intellectueel eigendom
 • De abonnee ontvangt van Saswitha Opleiding de inloggegevens die hem in staat stellen na betaling van het abonnementsgeld van het maand- of seizoensabonnement gebruik te maken. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom alsmede soortgelijke rechten ter zake van de door Saswitha Opleiding geleverde abonnementen komen uitsluitend toe aan Saswitha Opleiding of aan derden van wie Saswitha Opleiding de gebruiksrechten heeft verkregen.
 • Alleen de abonnee op wiens naam het abonnement van Saswitha Opleiding staat mag gebruikmaken van dit account. Abonnementen en accounts zijn dus strikt persoonlijk. Inloggegevens verstrekken aan derden is niet toegestaan.
 • Bij normaal gebruik van de abonnementen van Saswitha Opleiding, kunnen de yogavideo’s, audio’s en lezingen onbeperkt bekeken of beluisterd worden tot de einddatum van het abonnement. Het maandabonnement eindigt op de laatste dag van de betreffende kalendermaand, het seizoensabonnement eindigt op 1 september 2021. Saswitha Opleiding behoudt het recht om bij excessief gebruik of vermoeden van misbruik het account te blokkeren.
 • De yogavideo’s, audio’s en lezingen mogen niet in het openbaar vertoond worden, tenzij Saswitha Opleiding hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
 • Het is de abonnee niet toegestaan de yogavideo’s, audio’s en lezingen te kopiëren, te veranderen, uit te lenen, op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen of andere handelingen te verrichten die de reikwijdte van de in artikel 4.1 beschreven licentie te buiten gaan.
 • Indien de abonnee zich niet aan bovengenoemde regels houdt, kan het account van de abonnee geblokkeerd worden. De abonnee heeft in dit geval geen recht op teruggave van het abonnementsgeld.
 • Saswitha Opleiding behoudt hiernaast het recht om in geval van directe of indirect schade ten gevolge van het niet naleven van de regels in deze algemene voorwaarden, de geleden schade te verhalen op de abonnee.

 

 1. Aansprakelijkheid en overmacht
 • Saswitha Opleiding doet haar best om ervoor te zorgen dat alle informatie juist en volledig is. Saswitha Opleiding kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de gevolgen van mogelijke vergissingen.
 • De door Saswitha Opleiding aan de abonnee geleverde of ter beschikking gestelde producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan de abonnee voor diens rekening en risico. Saswitha Opleiding kan nooit aansprakelijk gesteld worden of verantwoordelijk gehouden worden voor (lichamelijk) letsel of andere nadelige gevolgen voor de abonnee die voortvloeien uit het bekijken en beluisteren van de video’s, audio’s en lezingen van Saswitha Opleiding. De abonnee blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen veiligheid, gezondheid en fysieke en mentale welzijn.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de abonnee zelf om eventueel vooraf advies te vragen over het uitvoeren van de yoga-oefeningen bij de (huis)arts of andere professionele hulpverlener. Uitvoering geschiedt op eigen verantwoordelijkheid en risico.
 • Saswitha Opleiding doet haar best om ervoor te zorgen dat de yogavideo’s, audio’s en lezingen altijd beschikbaar zijn. Saswitha Opleiding kan echter nooit verantwoordelijk worden gehouden voor technische problemen buiten haar invloed.
 • Indien Saswitha Opleiding door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de abonnee kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval van overmacht heeft de abonnee geen recht op (schade)vergoeding.
 • De aansprakelijkheid van Saswitha Opleiding overstijgt nimmer het betaalde abonnementsgeld, althans de som waarvoor Saswitha Opleiding verzekerd is.

 

 1. Privacy
 • Saswitha Opleiding zal persoonsgegevens als bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze behandelen conform het op de website gepubliceerde privacybeleid.

 

 1. Duur en opzegging van het abonnement
 • Een abonnement wordt aangegaan voor een kalendermaand (met evt. maandelijkse verlenging) of voor een seizoen, ingaand op 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021. Bij een maandabonnement blijven yogavideo’s, audio’s en lezingen beschikbaar tot de eerste dag van de erop volgende maand, bij verlenging blijven deze beschikbaar zolang als het abonnement loopt. Bij het seizoensabonnement blijven yogavideo’s, audio’s en lezingen beschikbaar tot 1 september 2021.
 • Er geldt een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen. Deze periode gaat in direct na aankoop van het abonnement. Na deze termijn is het abonnement definitief.

 

 1. Betalingen
 • Abonneren geschiedt door middel van betaling via de webshop.
 • De prijs van de abonnementen is inclusief BTW.

 

 1. Toepasselijk recht
 • Op elke overeenkomst en op elke levering van diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Indien de klant klachten heeft, zal hij deze eerst voor moeten leggen aan Saswitha Opleiding, opdat partijen gezamenlijk tot een passende oplossing kunnen komen.

Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte
Prof. Bronkhorstlaan 10-54
3723 MB Bilthoven
KvK: 30222141
www.yoga-saswitha.nl
secretariaat@yoga-saswitha.nl

Schrijf je in op de nieuwsbrief van de Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte en ontvang regelmatig een update over bijzondere cursussen, extra workshops en het laatste nieuws.